Nano trong nông nghiệp

NANO BẠC (COLLOIDAL)

NANO KẼM OXIT (COLLOIDAL)